12

ບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມໝາຍເຖິງສະພາບຂອງສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ປ່ຽນແປງຈາກເດີມ ແລ້ວກໍ່ໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບທາງ ລົບຕໍ່ຄົນເຮົາເຮັດໃຫ້ການດໍາລົງຊີວິດຂອງຄົນເຮົາຜິດປົກກະຕິ ຊຶ່ງມັກພົບເຫັນບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມໃນຕົວເມືອງ ແລະ ເຂດທ້ອງຖິ່ນ ຢູ່ຕະຫຼອດ ຄຽງຄູ່ກັນນີ້  ມະນຸດກໍມີຄວາມສໍາພັນກັບສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຕະຫຼອດເວລາ ດັ່ງນັ້ນການກະທໍາຂອງມະນຸດ ຈຶ່ງສົ່ງ ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມເຊັ່ນ:

  1. ມົນລະພິດທາງອາກາດ ຫຼື ອາກາດເປັນພິດ: ໝາຍເຖິງສະພາບອາກາດທີ່ມີສານອື່ນເຈືອປົນຫຼາຍ ຊຶ່ງເປັນ ອັນຕະລາຍ ຕໍ່ຊີວິດຂອງຄົນ, ສັດ, ພືດ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ ເກີດມາຈາກ ການຈູດຂີ້ເຫຍື້ອ, ການກໍ່ສ້າງ... ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດມີຄວັນ, ຝຸ່ນລະອອງ, ຖ້າສານເຫຼົ່ານີ້ຖືກສະສົມຢູ່ໃນຮ່າງກາຍ ຫຼາຍໆ ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດປອດ, ຜິວໜັງ, ມະເຮັງຜິວໜັງ, ເກີດອາການ

ວິນຫົວ ແລະ ອື່ນໆ.

  1. ມົນລະພິດທາງນໍ້າ ຫຼື ນໍ້າ ເປື້ອນ: ໝາຍເຖິງນໍ້າທີ່ມີລະດັບອົກຊີແຊນລະລາຍຢູ່ໃນນໍ້າໜ້ອຍ, ມີແບັກທີ ເຣຍຫຼາຍ, ມີສານພິດເຈືອປົນຢູ່, ມີກິ່ນເໝັນ, ເປັນສີດໍາບໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ອຸປະ ໂພກບໍລິໂພກໄດ້. ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດມົນລະພິດທາງນໍ້າມາ ຈາກການຖິ້ມສິ່ງເສດເຫຼືອລົງໃນແມ່ນໍ້າ, ຮ່ອງລະບາຍນໍ້າທີ່ມາຈາກໂຮງຈັກ, ໂຮງງານ, ອາຄານບ້ານເຮືອນ. ນອກຈາກນີ້ຍັງມີການຖິ້ມ ຂີ້ເຫຍື້ອຊະຊາຍໃນແຫຼ່ງນໍ້າ, ຮ່ອງລະບາຍນໍ້າ ກໍ່ໃຫ້ເກີດນໍ້າເປື້ອນ ເປັນແຫຼ່ງເພາະພັນ ແລະ ແພ່ເຊື້ອພະຍາດ, ທໍາລາຍສຸຂະພາບ, ນໍ້າມີກິ່ນເໝັນ, ສັດນໍ້າຕາຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວບໍ່ສະອາດງາມຕາ.
  2. ມົນລະພິດທາງດິນ: ເກີດຈາກການກະທໍາຂອງມະນຸດເປັນສ່ວນຫຼາຍ ໂດຍສະເພາະມາຈາກການຜະລິດກະສິກໍາ ທີ່ມີການ ໃຊ້ຢາຂ້າຫຍ້າ, ຢາ ປາບສັດຕູພືດ, ຢາຂ້າແມງໄມ້, ໃຊ້ປຸ໋ຍເຄມີ ຫຼື ການປູກພືດໂດຍບໍ່ມີການບໍາ ບັດດິນ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງເກີດຈາກ ນໍ້າເປື້ອນ ຫຼື ການຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອຊະຊາຍເນື່ອງຈາກຈໍານວນຂອງປະຊາກອນເພີ່ມຂຶ້ນ ຖ້າທ້ອງຖິ່ນໃດມີປະຊາກອນຫຼາຍກໍຈະ ເຮັດ ໃຫ້ມີປະລິມານຂີ້ເຫຍື້ອຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ, ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ລວມປະລິມານຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເກີດຈາກການກະທໍາອື່ນໆເຊັ່ນ: ຈາກອຸດສາຫະກໍາ, ການ ກະເສດ. ຖ້າເປັນໃນຕົວເມືອງຈະມີເຈົ້າໜ້າທີ່ກໍາຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ແຕ່ຖ້າເປັນຊົນນະບົດມັກຈະກໍາຈັດກັນເອງໃນຄົວເຮືອນ, ຂີ້ເຫຍື້ອ ເປັນແຫຼ່ງລວມສູນຂອງເຊື້ອພະຍາດ, ມີກິ່ນເໝັນ ຊຶ່ງການກໍາຈັດຂີ້ເຫຍື້ອມັກຈະໃຊ້ວິທີການຝັງ ຫຼື ຈູດຖິ້ມເປັນສ່ວນຫຼາຍ.13

          ເມື່ອຮູ້ບັນຫາດັ່ງກ່າວແລ້ວ ຄວນມີວິທີແກ້ໄຂໂດຍການໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ສ້າງຈິດສໍານຶກຮ່ວມກັນໃນສັງຄົມ    ທີ່ເປັນ ຫຼັກໃນການເຜີຍແຜ່ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງສະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອຮ່ວມມືກັນປ້ອງກັນ ແລະ ແກ້ໄຂບໍ່ໃຫ້ເກີດບັນຫາສິ່ງ ແວດລ້ອມຂຶ້ນມາ ເຊັ່ນ: ການໃຊ້ມາດຕະການບັງຄັບບໍ່ໃຫ້ຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອຊະຊາຍ, ຢຸດການຈູດ-ຝັງຂີ້ເຫຍື້ອ, ຄວນມີການບໍາບັດດິນຢູ່ເ ລື້ອຍໆ,  ບໍ່ໃຫ້ປ່ອຍນໍ້າຈາກໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ຈາກການກະເສດອອກສູ່ພາຍນອກໂດຍທີ່ບໍ່ຜ່ານລະບົບບຳບັດນໍ້າເປື້ອນໃຫ້ເປັນ

ນໍ້າດີກ່ອນປ່ອຍລົງສູ່ແຫຼ່ງນໍ້າ ແລະ ອື່ນໆ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມການແກ້ໄຂຕ້ານແນວທາງທີ່ກ່າວມານັ້ນຈະບໍ່ໄດ້ຜົນຫາກບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມ ຮ່ວມມືຈາກທຸກຄົນໃນສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະການມີຈິດສໍານຶກຮ່ວມກັນ ທີ່ຈະອະນຸລັກສະພາບແວດລ້ອມ ພ້ອມທັງປຸກລະດົມສະມາ ຊິກທຸກຄົນໃນຄອບຄົວໃຫ້ຄວາມສຳຄັນໃນການອະນຸລັກຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມຮ່ວມກັນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບດ້ານລົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ຫຼຸດລົງ ແລະ ໝົດໄປ.

                                                                                                                                                                                                   ໂດຍ: ພັນທະພອນ