161

ແຂວງອຸດົມໄຊ ເປັນແຂວງໜຶ່ງທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດລາວ, ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 15.370 ກິໂລແມັດ, ທິດເໜືອຕິດກັບແຂວງຜົ້ງສາລີ ແລະ ສປ ຈີນ, ທິດໃຕ້ຕິດກັບ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ, ທິດຕາເວັນອອກຕິດກັບ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ທິດຕາເວັນຕົກຕິດກັບ ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ ແລະ ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ. ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ເປັນແຂວງໜຶ່ງທີ່ມີຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດອຸດົມສົມບູນ, ປະຊາຊົນ

ພາຍໃນແຂວງ ມີວິຖີການດໍາລົງຊີວິດທີ່ຕິດພັນກັບທໍາມະຊາດ ການທໍາມາຫາກິນແມ່ນອີງໃສ່ທໍາມະຊາດເປັນສ່ວນໃຫຍ່, ອາຊີບຫຼັກຂອງປະຊາຊົນ ແມ່ນອາໄສການຜະລິດກະສິກໍາ ປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດເພື່ອສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າສູ່ຄອບຄົວ.

       ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ຜູ້ຂຽນໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຢູ່ຂັ້ນເມືອງທີ່ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ຈຶ່ງໄດ້ມີໂອກາດໂອ້ລົມສົນທະນາກັບພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທີ່ໄດ້ພົບເຫັນ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຂຽນໄດ້ຮູ້ວ່າ: ເມື່ອກ່ອນການຜະລິດກະສິກໍາຂອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ແມ່ນປູກ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາແບບທໍາມະຊາດ. ແຕ່ມາຮອດປັດຈຸບັນ ການຜະລິດກະສິກໍາມີຄວາມທັນສະໄໝຫຼາຍຂຶ້ນ ຊຶ່ງມີການນໍາໃຊ້ສານເຄມີເຂົ້າໃນການປູກພືດຜັກ ແລະ ການບົວລະບັດຮັກສາກໍ່ມີຫຼາຍວິທີ. ຜົນຜະລິດແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນຕອບຮັບເປັນຢ່າງດີ, ໃຊ້ເວລາຜະລິດສັ້ນ ແຕ່ສົ່ງຜົນກະທົບ

ຕໍ່ການຜະລິດໃນໄລຍະຍາວ ເພາະມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ເຮັດໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ມີມົນລະພິດເພີ່ມຂຶ້ນ.ໃນແຕ່ລະປີປະຊາຊົນ ໂດຍສະເພາະແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ຜູ້ທີ່ຜະລິດຕົວຈິງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທາງດ້ານສຸຂະພາບຈາກສານເຄມີເພາະວ່າ ການສະສົມສານເຄມີໄວ້ໃນຮ່າງກາຍຫຼາຍເກີນໄປ ເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນພະຍາດຕ່າງໆຕາມມາ.

       ຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວທາງອົງການປົກຄອງແຂວງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພະແນກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ສົມທົບກັບສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ ເອົາໃຈໃສ່ລົງປຸກລະດົມ, ໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນ ກໍ່ຄືເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງພາຍໃນແຂວງ ໃຫ້ຫັນມາປູກພືດຜັກປອດສານເຄມີ ທົດແທນການປູກພືດທີ່ໃຊ້ສານເຄມີ ເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີທັງຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຜູ້ບໍລິໂພກ.

ນອກຈາກນີ້, ຍັງຊ່ວຍປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ອຸດົມສົມບູນອີກດ້ວຍ ເຊິ່ງໃນເບື້ອງຕົ້ນແມ່ນໄດ້ໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການປັບໜ້າດິນ ແລະ ການຟຶ້ນຄືນສະພາບດິນດ້ວຍຝຸ່ນຊີວະພາບ, ມີການແນະນໍາວິທີປູກ ແລະ ການບົວລະບັດຮັກສາ ເພື່ອເປັນຄວາມຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນໃຫ້ປະຊາຊົນ ກໍ່ຄືຊາວກະສິກໍາໃຫ້ຫັນມາປູກພືດຜັກແບບທໍາມະຊາດ ເພື່ອຮັກສາສຸຂະພາບ, ຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຍັງສາມາດຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນໃນການຜະລິດອີກດ້ວຍ.

       ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງທຸກຄົນ ພວກເຮົາຕ້ອງເປັນເຈົ້າການໃນການອະນຸລັກຮັກສາ ແລະ ບໍ່ສ້າງຄວາມເສື່ອມເສຍໃຫ້ກັບສະພາບແວດລ້ອມ ຊ່ວຍກັນຫຼຸດຜ່ອນຈົນກ້າວໄປເຖິງການຢຸດໃຊ້ສານເຄມີເຂົ້າໃນການຜະລິດກະສິກໍາ ເພາະມັນກໍ່ໃຫ້ເກີດເປັນມົນລະພິດທີ່ທໍາລາຍສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ທໍາລາຍສຸຂະພາບ. ຈົ່ງພ້ອມກັນຫັນມາປູກຈິດສໍານຶກໃຫ້ຕົນເອງ ແລະ ຄົນອ້ອມຂ້າງປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ ເພື່ອສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ຍືນຍົງໃນອະນາຄົດ.

                                                                                                                                                                                                                                                               ໂດຍ: ແຕ໋ວ ວິໄລພອນ