80

ປັດຈຸບັນ ການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າໃນການຜະລິດກະສິກໍາແມ່ນມີການພັດທະນາຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ໂດຍສະ ເພາະນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການປູກພືດຕ່າງໆ ເພື່ອເພີ່ມປະລິມານຜົນຜະລິດທີ່ໄດ້ຮັບໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ໃນນີ້ ການໃຊ້ປຸ໋ຍເຄມີ (ຝຸ່ນເຄມີ) ເຂົ້າໃນການປູກພືດ ຖືວ່າເປັນປັດໄຈໜຶ່ງທີ່ຊ່ວຍໃນການເພີ່ມຜົນຜະລິດ ຊຶ່ງປັດຈຸບັນປະຊາຊົນ ກໍຄືຊາວກະສິກອນ ໄດ້ເລີ່ມ ຫັນມາໃຊ້ຝຸ່ນເຄມີເຂົ້າໃນການຜະລິດຫຼາຍຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກມີຄວາມສະດວກ ມີຄຳແນະນຳ ວິທີການນຳໃຊ້ ແລະ ສິ່ງສຳ ຄັນໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດໄວກວ່າປົກກະຕິ ຄຽງຄູ່ກັບຜົນດີນັ້ນ ການນໍາໃຊ້ຝຸ່ນເຄມີກໍຍັງມີຂໍ້ຈໍາກັດ ແລະ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງ ແວດລ້ອມໄດ້ອີກດ້ວຍ.

      ເຖິງແມ່ນວ່າຝຸ່ນເຄມີຈະຊ່ວຍໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ຫຼຸດໄລຍະເວລາຂອງການຜະລິດກໍຕາມ ແຕ່ຝຸ່ນເຄ ມີເປັນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ທຳລາຍສະພາບແວດລ້ອມ, ທຳລາຍຄວາມສົມດູນຂອງລະບົບນິເວດດິນ ແລະ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິງທີ່ມີຊີວິດ ທີ່ຢູ່ໃນດິນ ເຮັດໃຫ້ດິນເສື່ອມສະພາບລົງ ເຮັດໃຫ້ດິນທີ່ຈະປູກພືດແຂງ, ບໍ່ສາມາດກັກເກັບນ້ໍາໄດ້ດີ ຍ້ອນດິນມີຄ່າ ຄວາມເປັນ ກົດສູງເກີນໄປ ເຮັດໃຫ້ພືດບໍ່ສາມາດນຳເອົາແຮ່ທາດທີ່ເປັນປະໂຫຍດໄປນຳໃຊ້ໄດ້. ການໃຊ້ຝຸ່ນເຄມີຕິດຕໍ່ກັນ ເປັນເວລາ ດົນຍັງເຮັດໃຫ້ບັນດາທາດຕ່າງໆທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ດິນຫຼຸດລົງ ເຊັ່ນ: ທາດ ສັງກະສີ, ເຫຼັກ, ທອງ... ຊຶ່ງຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ພືດ, ສັດ ແລະ ສຸຂະພາບຂອງມະນຸດ ທີ່ເປັນຜູ້ບໍລິໂພກຜົນຜະລິດ, ເຮັດໃຫ້ຜົນ ຜະລິດຫຼຸດລົງ ແລະ ຍັງເຮັດໃຫ້ແມງໄມ້ເຂົ້າ ໄປທຳລາຍຜົນຜະລິດຫຼາຍຂຶ້ນ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ດ້ານເສດຖະກິດ ເພາະແຫຼ່ງວັດຖຸດິບຂອງຝຸ່ນເຄມີແມ່ນ ຈຳກັດ ແລະ ຫາຍາກ ຊຶ່ງຖ້າຫາກມີການນຳໃຊ້ຝຸ່ນເຄມີຫຼາຍຂຶ້ນຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ປຸ໋ຍຂາດຕະຫຼາດ ແລະ ມີລາຄາແພງຂຶ້ນ ກວ່າເກົ່າ. ນອກຈາກນີ້ ການນໍາໃຊ້ຝຸ່ນເຄມີຍັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ເພາະດິນທີ່ມີສານເຄມີ ຈະປ່ອຍອາຍ ໄນໂຕເຈນອ໊ອກໄຊອອກສູ່ຊັ້ນບັນຍາກາດ ຊຶ່ງຈະໄປທຳລາຍຊັ້ນໂອໂຊນທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ດູດຊຶມ ແລະ ກັ່ນຕອງແສງອິນຟາ ເລດເອົາໄວ້ນັ້ນ ເມື່ອຊັ້ນໂອໂຊນຫຼຸດລົງ ຈະເຮັດໃຫ້ແສງລັງສີທີ່ສ່ອງລົງມາໂລກມີຈຳນວນເພີ່ມຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ອາກາດຮ້ອນຂຶ້ນ ຄຽງຄູ່ກັບການເກີດປາກົດການເຮືອນແກ້ວ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດທີ່ບໍ່ເປັນປົກກະຕິ, ຊຶ່ງຖ້າປັດໄຈ ຕ່າງໆ ເຫຼົ່ານີ້ເກີດຂຶ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ການຜະລິດບໍ່ໄດ້ຮັບປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ ດີເທົ່າທີ່ຄວນ ຍ້ອນສະພາບອາກາດມີການ ປ່ຽນແປງ, ຝົນຕົກບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລະດູການ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ລະດູແລ້ງຍາວກວ່າລະ ດູຝົນ ແລະ ອື່ນໆ.

      ປັດຈຸບັນ ເຖິງວ່າຈະມີການປຸກລະ ດົມໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ຝຸ່ນເຄມີເຂົ້າ ໃນການຜະລິດ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ຢ່າງເຕັມທີ່, ແຕ່ເຖິງແນວໃດກໍຕາມຖ້າ ຫາກບໍ່ສາມາດຫຼີີກເວັ້ນໄດ້ ກໍຄວນໃຊ້ຝຸ່ນ ເຄມີຄຽງ ຄູ່ກັບຝຸ່ນອິນຊີ ເຊັ່ນ: ການໃຊ້ຝຸ່ນ ໝັກ, ຝຸ່ນຂີ້ງົວ, ຄວາຍ, ຝຸ່ນພືດສົດ ຫຼື ການປູກພືດປະເພດຖົ່ວເຫຼືອງ ເພື່ອດູດຊຶມ ສານໄນໂຕເຈນໄວ້ ເຮັດໃຫ້ດິນອຸດົມສົມ ບູນ ທັງຊ່ວຍໃນການຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມໃຫ້ອຸດົມສົມບູນ, ຊ່ວຍເພີ່ມຜົນຜະລິດ, ສິ່ງສຳຄັນຊ່ວຍຫຼຸດລາຍຈ່າຍທີ່ບໍ່ຈຳ ເປັນໃນຄອບຄົວອີກດ້ວຍ.

                                                                                                                                                                                                                                                                                    ໂດຍ: ສີລິທອນ