322323

ດັ່ງທີ່ຮູ້ກັນແລ້ວວ່າໃນປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງປະເພນີປີໃໝ່ລາວ ຫຼື ກຸດສົງການ ເຫັນໄດ້ວ່າແມ່ຍິງມີຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຕິດພັນກັບປະເພນີດັ່ງກ່າວມາແຕ່ບູຮານ ໂດຍ

ສະເພາະນາງສັງຂານ ທີ່ມີໜ້າທີ່ໃນການນຳເອົາຄວາມເປັນເອກະລັກນີ້ໄປເຜີຍແຜ່ໃຫ້ຄົນຮຸ່ນໜຸ່ມໄດ້ຮຽນຮູ້ ຄຽງຄູ່ກັບການອະນຸລັກການແຕ່ງກາຍ, ເກົ້າຜົມບ່ຽງແພ ທີ່ເປັນເອກະ

ລັກ ສະເພາະຂອງແມ່ຍິງລາວໄວ້ໃຫ້ແຂກທີ່ມາທ່ຽວຊົມໄດ້ເຫັນ ແລະ ຮັກສາໄວ້ໃຫ້ລູກຫຼານໃນອະນາຄົດ.

      ປະເພນີແຫ່ນາງສັງຂານ ຈຶ່ງມີຕຳນານເລົ່າສືບກັນມາວ່າ: ໃນສະໄໝພຸດທະການມີລູກຊາຍເສດຖີຄົນໜຶ່ງຊື່ວ່າ ທຳມະບານກຸມມານ ເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມຮູ້ເໜືອມະນຸດ

ທັງປວງ ຮູ້ຮອດພາສາສັດຕ່າງໆ, ຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດຂອງລາວ ໄດ້ຊ່າລືໄປເຖິງສະຫວັນພະຍາກາບິນລະພົມຄິດຢາກລອງຄວາມຮູ້ຂອງທຳມະບານກຸມມານຈຶ່ງໄດ້ລົງມາ ແລະ

ຕັ້ງຄຳຖາມ ວ່າ: 3 ຂໍ້ສີລິີຂອງຄົນໃນຕອນເຊົ້າ, ຕອນສວາຍ ແລະ ຕອນແລງຢູ່ໃສ? ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍບອກວ່າ ອີກ 7 ວັນ ຈະລົງມາເອົາຄໍາຕອບ, ຖ້າຕອບບໍ່ໄດ້ຈະຖືກຕັດຄໍ ແຕ່ຖ້າ

ຕອບຖືກພະຍາກາບິນລະພົມຈະຍອມໃຫ້ຕັດຄໍຂອງຕົນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ທຳມະບານກຸມມານ ກໍຄິດຫາຄຳຕອບຕາມທີ່ພະຍາກາບິນລະພົມຕັ້ງບັນຫາໄວ້ ລາວຄົ້ນຄິດທັງເວັນ ແລະ

ຄືນ ຈົນບໍ່ໄດ້ຢູ່ໄດ້ກິນ ຕົນໂຕຈ່ອຍຜອມລົງ ກໍບໍ່ສາມາດຊອກເຫັນຄຳຕອບເລີຍ ເມື່ອຮູ້ໂຕວ່າຈະຖືກຕັດຄໍຢ່າງແນ່ນອນແລ້ວ ຈິ່ງຕັດສິນໃຈເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍວ່າ: ຕົນເປັນລະດັບນັກ

ປາດມີຊື່ສຽງຈະຍອມໃຫ້ຕັດຄໍໃຫ້ເສຍຊື່ເຮັດຫຍັງ. ພໍຕາເວັນຈະຕົກດິນ ຈຶ່ງພາຮ່າງກາຍອັນຈ່ອຍຜອມມຸ່ງຫນ້າເຂົ້າປ່າ ເມື່ອຮູ້ສຶກວ່າຈະຍ່າງບໍ່ໄຫວ ຈິ່ງໂຍບນັ່ງລົງທີ່ຕົ້ນຕານຕົ້ນ

ໜຶ່ງ ເພື່ອລໍຖ້າເວລາການສິ້ນລົມຫາຍໃຈຢູ່ທີ່ນັ້ນ, ແຕ່ສະຫວັນເປັນໃຈ ຢູ່ເທິງຕານຕົ້ນນັ້ນມີນົກອິນຊີສອງຜົວເມຍອາໄສຢູ່ ແລະ ລົມກັນເລື່ອງການໄປຫາກິນໃນມື້ອື່ນ, ນົກໂຕເມຍ

ໄດ້ຖາມວ່າ: ມື້ອື່ນຈະໄປຫາກິນທາງໃດ?

      ຜົວກໍ່ຕອບວ່າ: ມື້ອື່ນບໍ່ຕ້ອງໄປໃສດອກ ຖ້າກິນຊີ້ນມະນຸດຢູ່ເມືອງນີ້ລະ, ພະຍາກາບິນລະພົມ ຈະລົງມາຕັດຄໍ ທຳມະບານກຸມມານ ແລ້ວພວກເຮົາຊິໄດ້ກິນຊີ້ນເຂົາ ຍ້ອນ

ຕອບບັນຫາເພິ່ນບໍ່ໄດ້.

     ເມຍຖາມ: ບັນຫາມີແນວໃດ? ຍາກແທ້ຫວະ?

     ຜົວຕອບ: ມັນຊິຍາກຫຍັງ! ເພິ່ນຖາມວ່າສີລິ ຄົນຢູ່ໃສໃນຍາມເຊົ້າຍາມສວາຍ ແລະ ຍາມແລງ? ຊຶ່ງ ຕອນເຊົ້າສີລິຂອງຄົນຢູ່ທີ່ໜ້າ ຄົນຈຶ່ງມັກສວ່າຍຫນ້າລ້າງຕາ, ຕອນ

ສວາຍຢູ່ໜ້າເອິກຄົນເຮົາ ຈຶ່ງມັກເອົານ້ຳລູບໜ້າເອິກ ຫຼື ລ້າງຕົນໂຕເລົາຄີງ, ສ່ວນຕອນແລງ ສີລິຢູ່ທີ່ຕີນຄົນ ຈຶ່ງມັກລ້າງຕີນກ່ອນເຂົ້ານອນ.

      ພໍຮອດມື້ທີ 7 ພະຍາກາບິນລະພົມ ກໍລົງມາເອົາຄໍາຕອບຕາມການນັດໝາຍເມື່ອໄດ້ຟັງຄຳຕອບຂອງ ທຳມະບານກຸມມານ ກໍເຮັດໃຫ້ພະຍາກາບິນລະພົມ ຕົກສະທ້ານຢ່າງ

ໃຫຍ່ ແຕ່ຊິເຮັດແນວໃດ ໃນເມື່ອຕົນໄດ້ເອີ່ຍປາກ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາແລ້ວ ຈິ່ງຍອມໃຫ້ຕັດຄໍຂອງຕົນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເສຍສັດຈະທີ່ໄດ້ໃຫ້ໄວ້ກັບມະນຸດຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍຄົນນີ້.

      ພະຍາກາບິນລະພົມ ມີລິດເດດເກັ່ງກ້າຖ້າຫົວ ແລະ ເລືອດຕົກລົງດິນກໍຈະເກີດໄຟມະໄລກັນໄໝ້ໂລກທັງໂລກ ຖ້າໂຍນຫົວຂຶ້ນສູ່ເວຫາກໍຈະໄໝ້ອາກາດ ເຮັດໃຫ້ມວນມະ

ນຸດ ແລະ ສັດສາວາສິ່ງ ໝົດອາກາດຫາຍໃຈ ຖ້າໂຍນຫົວລົງນ້ຳ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ແມ່ນ້ຳຄົງຄາເຫືອດແຫ້ງ ເກີດເປັນໄພແລ້ງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ມວນມະນຸດທົ່ວໂລກ. ດັ່ງນັ້ນ ເພື່ອຊ່ວຍ

ໃຫ້ມວນມະນຸດພົ້ນຈາກໄພພິບັດ ກ່ອນຈະຖືກຕັດຄໍພະຍາກາບິນລະພົມ ຈຶ່ງເອີ້ນເອົາລູກສາວທັງ 7 ຄົນ ມາພົບເປັນການດ່ວນ (ລູກສາວ 7 ຄົນແມ່ນແທນໃຫ້ 7 ວັນ ໃນອາທິດ

ໜຶ່ງ) ຄື: ນາງ ສະເທວີ (ວັນອາທິດຂີ່ຄຸດ), ນາງ ໂຄລະຄະເທວີ (ວັນຈັນຂີ່ເສືອ), ນາງຮາກສະເທວີ (ວັນອັງຄານຂີ່ໝູ), ນາງ ມົນທາເວທີ (ວັນພຸດຂີ່ມ້າລໍ), ນາງ ກິລິນີ ເທວີ

(ວັນພະຫັດຂີ່ຊ້າງ), ນາງ ກິມີທາເທວີ (ວັນສຸກຂີ່ຄວາຍ), ນາງ ມະໂຫທອນ ເທວີ (ວັນເສົາ ຂີ່ນົກຍູງ) ຈາກນັ້ນ, ຜູ້ເປັນພໍ່ຈິ່ງສັ່ງຄວາມວ່າ ຕອນພໍ່ຖືກຕັດຄໍໃຫ້ພວກລູກເອົາຖາດຄໍາ

ມາຮອງຮັບບໍ່ໃຫ້ເລືອດ ແລະ ຫົວຂອງພໍ່ ຕົກລົງດິນ ແລ້ວໃຫ້ຫອບເອົາໄປໄວ້ຢູ່ໃນຖ້ຳ ເມື່ອເຖິງເດືອນຫ້າຟ້າລ່ວງ ຫຼື ກຸດສົງການປີໃດ ຖ້າສັງຂານລ່ວງຖືກມື້ໃດ ໃຫ້ລູກສາວປະຈຳ

ວັນນັ້ນຂີ່ສັດພາຫະນະຂອງຕົນໄປແຫ່ເອົາຫົວພໍ່ອອກຈາກຖ້ຳ ເພື່ອຫົດສົງສວ່າຍລ້າງດ້ວຍນ້ຳອົບນ້ຳຫອມໃຫ້ສະອາດ ແລ້ວນຳໄປໄວ້ບ່ອນເກົ່າ.

      ຍ້ອນແນວນັ້ນ ເມື່ອຮອດກຸດສົງການປີໃໝ່ແຕ່ລະປີ ປະຊາຊົນລາວພວກເຮົາຈຶ່ງເອົານ້ຳອົບນ້ຳຫອມ ໄປຫົດສົງພະພຸດທະຮູບ, ຫົດສົງພໍ່ແມ່ເຖົ້າແກ່ຄູບາອາຈານ ແລະ ຍາດ

ຕິພີ່ນ້ອງເພື່ອນຝູງ ເພື່ອຄວາມເປັນສີລິມຸງຄຸນ ສືບຕໍ່ກັນມາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ.

                                                                                                                                                                                                                                                                ສັງລວມໂດຍ: ສີຄູນ