ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຄ້າມະນຸດປະກອບມີ IX ພາກ, 91 ມາດ ຕາ ສໍາລັບໜັງສືພິມ ແມ່ຍິງລາວ ສະບັບນີ້ຈະນໍາສະເໜີ 6 ມາດຕາຄື: ມາດຕາ 2, 3, 9, 10, 11 ແລະ 12.

      ມາດຕາ 2 ການຄ້າມະນຸດ ແມ່ນ ການຊອກຫາ, ລັກພາຕົວ, ການເຄື່ອນ ຍ້າຍ, ການຂົນສົ່ງ ຫຼື ນໍາສົ່ງ, ຮັບເອົາຄົນ ຢູ່ພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ, ການໃຫ້ບ່ອນ ພັກເຊົາ ຫຼື ລີ້ຊ່ອນດ້ວຍການຂົນຂວາຍ, ແນະນໍາ ຕົວະຍົວະ ຫຼອກລວງ, ຊື້ຈ້າງ, ຈອບອອຍ, ຍຸຍົງ, ສວຍໃຊ້ອໍານາດ, ບັງ ຄັບ, ນາບຂູ່, ຜູກມັດດ້ວຍໜີ້ສິນ, ການເອົາ ເດັກມາລ້ຽງ ຫຼື ເອົາເດັກເປັນລູກລ້ຽງ ແອບແຝງ, ໝັ້ນໝາຍແອບແຝງ, ແຕ່ງ ດອງແອບແຝງ, ການໃຫ້ຖືພາ, ຂໍທານ ແລະ ການຖ່າຍຮູບພາບ, ສະແດງ, ເຜີຍ ແຜ່ສິ່ງລາມົກ ຫຼື ດ້ວຍຮູບການອື່ນ ເພື່ອ ຂູດຮີດແຮງງານ, ຂູດຮີດທາງເພດ, ເປັນ ຂ້າທາດ, ຄ້າໂສເພນີ, ບັງຄັບໃຫ້ເປັນ ໂສເພນີ, ເອົາອະໄວຍະວະຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍໄປຂາຍ ແລະ ສິ່ງອື່ນທີ່ຂັດກັບກົດ ໝາຍ ແລະ ວັດທະນະທໍາອັນດີງາມຂອງ ຊາດ ຫຼື ຈຸດປະສົງອື່ນ ເພື່ອຫາຜົນປະ ໂຫຍດ.

      ມາດຕາ 3 ການຕ້ານການຄ້າ ມະນຸດ ແມ່ນການປ້ອງກັນ, ການສະ ກັດກັ້ນ, ການດໍາເນີນ ຄະດີໃສ່ຜູ້ກະທໍາ ຜິດໃນສະຖານຄ້າມະນຸດ, ການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ດ້ວຍ ການປະສານສົມທົບລະຫວ່າງການຈັດຕັ້ງ, ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງພາຍໃນ, ຕ່າງປະເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

      ມາດຕາ 9 ອົງປະກອບຂອງການຄ້າມະນຸດ ລວມມີ: ການກະທໍາ, ວິທີການ, ຈຸດປະສົງ. ສໍາລັບການກະທໍາຜິດ ຕໍ່ເດັກທີ່ມີ ອາຍຸຕໍ່າກວ່າສິບແປດປີ ພຽງແຕ່ມີ ການກະທໍາ ແລະ ຈຸດປະສົງເທົ່ານັ້ນ ກໍຖື ວ່າເປັນການຄ້າມະນຸດເຖິງວ່າຈະມີການຍິນຍອມ ຫຼື ມີຄວາມສະໝັກໃຈກໍຕາມ.

      ມາດຕາ 10 ການກະທໍາ ແມ່ນ ການຊອກຫາ, ການລັກພາຕົວ,ການເຄື່ອນຍ້າຍ, ການຂົນສົ່ງ ຫຼື ນໍາສົ່ງ, ການຮັບເອົາຄົນ ຢູ່ພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ, ການໃຫ້ບ່ອນພັກເຊົາ ຫຼື ລີ້ຊ່ອນ ຫຼື ການ ກະທໍາອື່ນ ທີ່ພົວພັນເຖິງການຄ້າມະນຸດ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 2 ຂອງ ກົດໝາຍສະບັບນີ້.

      ມາດຕາ 11 ວິທີການ ແມ່ນການ ຂົນຂວາຍ, ແນະນໍາ, ຕົວະຍົວະ, ຫຼອກ ລວງ, ຊື້ຈ້າງ, ຈອບອອຍ, ຍຸຍົງ, ສວຍໃຊ້ ອໍານາດ, ບັງຄັບ, ນາບຂູ່, ຜູກມັດດ້ວຍ ໜີ້ສິນ, ເອົາເດັກມາລ້ຽງ ຫຼື ເອົາເດັກ ເປັນລູກລ້ຽງແອບແຝງ, ໝັ້ນໝາຍແອບ ແຝງ, ແຕ່ງດອງແອບແຝງ, ໃຫ້ຖືພາ, ຂໍທານ ແລະ ຖ່າຍຮູບພາບ, ສະແດງ, ເຜີຍແຜ່ສິ່ງລາມົກ ແລະ ວິທີການອື່ນ.

      ມາດຕາ 12 ຈຸດປະສົງ ແມ່ນ ເພື່ອຂູດຮີດແຮງງານ, ຂູດຮີດທາງເພດ, ເອົາເປັນຂ້າທາດ, ຄ້າໂສເພນີ, ບັງຄັບ ໃຫ້ເປັນໂສເພນີ, ເອົາອະໄວຍະວະຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍໄປຂາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງອື່ນ ທີ່ຂັດກັບກົດໝາຍ ແລະ ວັດທະນະ ທໍາ ອັນດີງາມຂອງຊາດ.

      ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຄ້າມະນຸດປະກອບມີ IX ພາກ, 91 ມາດ ຕາ ສໍາລັບໜັງສືພິມແມ່ຍິງລາວ ສະບັບນີ້ ຈະນໍາສະເໜີ 6 ມາດຕາຄື: ມາດຕາ 2, 3, 9, 10, 11 ແລະ 12.

      ມາດຕາ 2 ການຄ້າມະນຸດ ແມ່ນ ການຊອກຫາ, ລັກພາຕົວ, ການເຄື່ອນ ຍ້າຍ, ການຂົນສົ່ງ ຫຼື ນໍາສົ່ງ, ຮັບເອົາຄົນ ຢູ່ພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ, ການໃຫ້ບ່ອນ ພັກເຊົາ ຫຼື ລີ້ຊ່ອນດ້ວຍການຂົນຂວາຍ, ແນະນໍາ ຕົວະຍົວະ ຫຼອກລວງ, ຊື້ຈ້າງ, ຈອບອອຍ, ຍຸຍົງ, ສວຍໃຊ້ອໍານາດ, ບັງ ຄັບ, ນາບຂູ່, ຜູກມັດດ້ວຍໜີ້ສິນ, ການເອົາ ເດັກມາລ້ຽງ ຫຼື ເອົາເດັກເປັນລູກລ້ຽງ ແອບແຝງ, ໝັ້ນໝາຍແອບແຝງ, ແຕ່ງ ດອງແອບແຝງ, ການໃຫ້ຖືພາ, ຂໍທານ ແລະ ການຖ່າຍຮູບພາບ, ສະແດງ, ເຜີຍ ແຜ່ສິ່ງລາມົກ ຫຼື ດ້ວຍຮູບການອື່ນ ເພື່ອ ຂູດຮີດແຮງງານ, ຂູດຮີດທາງເພດ, ເປັນ ຂ້າທາດ, ຄ້າໂສເພນີ, ບັງຄັບໃຫ້ເປັນ ໂສເພນີ, ເອົາອະໄວຍະວະຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍໄປຂາຍ ແລະ ສິ່ງອື່ນທີ່ຂັດກັບກົດ ໝາຍ ແລະ ວັດທະນະທໍາອັນດີງາມຂອງ ຊາດ ຫຼື ຈຸດປະສົງອື່ນ ເພື່ອຫາຜົນປະ ໂຫຍດ.

      ມາດຕາ 3 ການຕ້ານການຄ້າ ມະນຸດ ແມ່ນການປ້ອງກັນ, ການສະ ກັດກັ້ນ, ການດໍາເນີນຄະດີ ໃສ່ຜູ້ກະ ທໍາຜິດ ໃນສະຖານຄ້າມະນຸດ, ການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ດ້ວຍ ການປະສານສົມທົບລະຫວ່າງການຈັດຕັ້ງ, ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງພາຍໃນ, ຕ່າງປະເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

      ມາດຕາ 9 ອົງປະກອບຂອງການຄ້າມະນຸດ ລວມມີ: ການກະທໍາ, ວິທີການ, ຈຸດປະສົງ. ສໍາລັບການກະທໍາຜິດຕໍ່ເດັກ ທີ່ມີອາຍຸ ຕໍ່າກວ່າສິບແປດປີ ພຽງແຕ່ມີ ການກະທໍາ ແລະ ຈຸດປະສົງເທົ່ານັ້ນ ກໍຖື ວ່າເປັນການຄ້າມະນຸດເຖິງວ່າຈະ ມີການຍິນ ຍອມ ຫຼື ມີຄວາມສະໝັກໃຈກໍຕາມ.

      ມາດຕາ 10 ການກະທໍາ ແມ່ນ ການຊອກຫາ, ການລັກພາຕົວ,ການເຄື່ອນຍ້າຍ, ການຂົນສົ່ງ ຫຼື ນໍາສົ່ງ, ການຮັບເອົາຄົນ ຢູ່ພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ, ການໃຫ້ບ່ອນພັກເຊົາ ຫຼື ລີ້ຊ່ອນ ຫຼື ການ ກະທໍາອື່ນ ທີ່ພົວພັນເຖິງການຄ້າມະນຸດ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 2 ຂອງ ກົດໝາຍສະບັບນີ້.

      ມາດຕາ 11 ວິທີການ ແມ່ນການ ຂົນຂວາຍ, ແນະນໍາ, ຕົວະຍົວະ, ຫຼອກ ລວງ, ຊື້ຈ້າງ, ຈອບອອຍ, ຍຸຍົງ, ສວຍໃຊ້ ອໍານາດ, ບັງຄັບ, ນາບຂູ່, ຜູກມັດດ້ວຍ ໜີ້ສິນ, ເອົາເດັກມາລ້ຽງ ຫຼື ເອົາເດັກ ເປັນລູກລ້ຽງແອບແຝງ, ໝັ້ນໝາຍແອບ ແຝງ, ແຕ່ງດອງແອບແຝງ, ໃຫ້ຖືພາ, ຂໍທານ ແລະ ຖ່າຍຮູບພາບ, ສະແດງ, ເຜີຍແຜ່ສິ່ງລາມົກ ແລະ ວິທີການອື່ນ.

     

ມາດຕາ 12 ຈຸດປະສົງ ແມ່ນ ເພື່ອຂູດຮີດແຮງງານ, ຂູດຮີດທາງເພດ, ເອົາເປັນຂ້າທາດ, ຄ້າໂສເພນີ, ບັງຄັບໃຫ້ເປັນໂສ ເພນີ, ເອົາອະໄວຍະວະຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍໄປຂາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງອື່ນ ທີ່ຂັດກັບກົດໝາຍ ແລະ ວັດທະນະ ທໍາ ອັນດີງາມຂອງຊາດ.

      ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຕ້ານການຄ້າມະນຸດປະກອບມີ IX ພາກ, 91 ມາດ ຕາ ສໍາລັບໜັງສືພິມແມ່ຍິງລາວ ສະບັບນີ້ ຈະນໍາສະເໜີ 6 ມາດຕາຄື: ມາດຕາ 2, 3, 9, 10, 11 ແລະ 12.

      ມາດຕາ 2 ການຄ້າມະນຸດ ແມ່ນ ການຊອກຫາ, ລັກພາຕົວ, ການເຄື່ອນ ຍ້າຍ, ການຂົນສົ່ງ ຫຼື ນໍາສົ່ງ, ຮັບເອົາຄົນ ຢູ່ພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ, ການໃຫ້ບ່ອນ ພັກເຊົາ ຫຼື ລີ້ຊ່ອນດ້ວຍການຂົນຂວາຍ, ແນະນໍາ ຕົວະຍົວະ ຫຼອກລວງ, ຊື້ຈ້າງ, ຈອບອອຍ, ຍຸຍົງ, ສວຍໃຊ້ອໍານາດ, ບັງ ຄັບ, ນາບຂູ່, ຜູກມັດດ້ວຍໜີ້ສິນ, ການເອົາ ເດັກມາລ້ຽງ ຫຼື ເອົາເດັກເປັນລູກລ້ຽງ ແອບແຝງ, ໝັ້ນໝາຍແອບແຝງ, ແຕ່ງ ດອງແອບແຝງ, ການໃຫ້ຖືພາ, ຂໍທານ ແລະ ການຖ່າຍຮູບພາບ, ສະແດງ, ເຜີຍ ແຜ່ສິ່ງລາມົກ ຫຼື ດ້ວຍຮູບການອື່ນ ເພື່ອ ຂູດຮີດແຮງງານ, ຂູດຮີດທາງເພດ, ເປັນ ຂ້າທາດ, ຄ້າໂສເພນີ, ບັງຄັບໃຫ້ເປັນ ໂສເພນີ, ເອົາອະໄວຍະວະຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍໄປຂາຍ ແລະ ສິ່ງອື່ນທີ່ຂັດກັບກົດ ໝາຍ ແລະ ວັດທະນະທໍາອັນດີງາມຂອງ ຊາດ ຫຼື ຈຸດປະສົງອື່ນ ເພື່ອຫາຜົນປະ ໂຫຍດ.

      ມາດຕາ 3 ການຕ້ານການຄ້າ ມະນຸດ ແມ່ນການປ້ອງກັນ, ການສະ ກັດກັ້ນ, ການດໍາເນີນຄະດີໃສ່ຜູ້ກະທໍາ ຜິດໃນ ສະຖານຄ້າມະນຸດ, ການປົກປ້ອງ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ດ້ວຍການປະສານສົມທົບລະຫວ່າງການຈັດຕັ້ງ, ພາກ ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງພາຍໃນ, ຕ່າງປະເທດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.

      ມາດຕາ 9 ອົງປະກອບຂອງການຄ້າມະນຸດ ລວມມີ: ການກະທໍາ, ວິທີການ, ຈຸດປະສົງ. ສໍາລັບການກະທໍາ ຜິດຕໍ່ເດັກທີ່ມີອາຍຸຕໍ່າກວ່າສິບແປດປີ ພຽງແຕ່ມີ ການກະທໍາ ແລະ ຈຸດປະສົງເທົ່ານັ້ນ ກໍຖື ວ່າເປັນການຄ້າມະນຸດ ເຖິງວ່າ ຈະມີການຍິນຍອມ ຫຼື ມີຄວາມສະໝັກໃຈກໍຕາມ.

      ມາດຕາ 10 ການກະທໍາ ແມ່ນ ການຊອກຫາ, ການລັກພາຕົວ,ການເຄື່ອນຍ້າຍ, ການຂົນສົ່ງ ຫຼື ນໍາສົ່ງ, ການຮັບເອົາຄົນ ຢູ່ພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ, ການໃຫ້ບ່ອນພັກເຊົາ ຫຼື ລີ້ຊ່ອນ ຫຼື ການ ກະທໍາອື່ນ ທີ່ພົວພັນເຖິງການຄ້າມະນຸດ ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 2 ຂອງ ກົດໝາຍສະບັບນີ້.

      ມາດຕາ 11 ວິທີການ ແມ່ນການ ຂົນຂວາຍ, ແນະນໍາ, ຕົວະຍົວະ, ຫຼອກ ລວງ, ຊື້ຈ້າງ, ຈອບອອຍ, ຍຸຍົງ, ສວຍໃຊ້ ອໍານາດ, ບັງຄັບ, ນາບຂູ່, ຜູກມັດດ້ວຍ ໜີ້ສິນ, ເອົາເດັກມາລ້ຽງ ຫຼື ເອົາເດັກ ເປັນລູກລ້ຽງແອບແຝງ, ໝັ້ນໝາຍແອບ ແຝງ, ແຕ່ງດອງແອບແຝງ, ໃຫ້ຖືພາ, ຂໍທານ ແລະ ຖ່າຍຮູບພາບ, ສະແດງ, ເຜີຍແຜ່ສິ່ງລາມົກ ແລະ ວິທີການອື່ນ.

      ມາດຕາ 12 ຈຸດປະສົງ ແມ່ນ ເພື່ອຂູດຮີດແຮງງານ, ຂູດຮີດທາງເພດ, ເອົາເປັນຂ້າທາດ, ຄ້າໂສເພນີ, ບັງຄັບໃຫ້ເປັນ ໂສເພນີ, ເອົາອະໄວຍະວະຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍໄປຂາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງອື່ນ ທີ່ຂັດກັບກົດໝາຍ ແລະ ວັດທະນະ ທໍາ ອັນດີງາມ ຂອງຊາດ.