Gallerys

ແມ່ຍິງມີສິດປົກປ້ອງ ຮ່າງກາຍ, ຈິດໃຈ, ຄວາມຄິດ ແລະ ຄວາມຝັນຂອງຕົນເອງ!
ການປະຕິເສດ/ການປິດກັ້ນໂອກາດຂອງແມ່ຍິງໃນການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ, ການຈ້າງງານ ແລະ ການປົກປ້ອງ ແມ່ນຮູບແບບໜຶ່ງຂອງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງບົນພື້ນຖານເພດ (Gender-based violence). ການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແມ່ຍິງໄດ້ຮັບໂອກາດດຽວກັນ ໃນການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ, ການມີວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາບັນລຸເປົ້າໝາຍຄວາມສະເໝີພາບທາງດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍໄດ້.
@UNDPLaoPDR @koica.laos
 
25 November 3