Gallerys

ແມ່ຍິງມີສິດປົກປ້ອງ ຮ່າງກາຍ, ຈິດໃຈ, ຄວາມຄິດ ແລະ ຄວາມຝັນຂອງຕົນເອງ!
ການປະຕິເສດ/ການປິດກັ້ນໂອກາດຂອງແມ່ຍິງໃນການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ, ການຈ້າງງານ ແລະ ການປົກປ້ອງ ແມ່ນຮູບແບບໜຶ່ງຂອງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງບົນພື້ນຖານເພດ (Gender-based violence). ການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ແມ່ຍິງໄດ້ຮັບໂອກາດດຽວກັນ ໃນການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ, ການມີວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາບັນລຸເປົ້າໝາຍຄວາມສະເໝີພາບທາງດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍໄດ້.
@UNDPLaoPDR @koica.laos
 
25 November 3

ຊົມເຊີຍ ວັນທີ 25 ພະຈິກ ວັນສາກົນຢຸດຕິຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ! ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ສະເຫຼີມສະຫຼອງຂະບວນການ 16 ວັນຕ້ານການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ແມ່ຍິງ, ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ວັັນທີ 25 ພະຈິກ-10 ທັນວາ 2021.
ສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະຢຸດຕິການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງທຸກຮູບແບບຕໍ່ແມ່ຍິງລາວ!
.............
Today, 25 November, is the International Day for the Elimination of Violence against Women. We celebrate the 16 Days of Activism against Gender-Based Violence starting from 25 November to 10 December 2021.
Lao Women's Union is committed to ending all forms of violence against women!

Let’s #OrangeTheWorld to end violence against women now! #16Days of Activism against Gender-Based Violence #OrangeLaos #EndViolenceAgainstWomen #EndGBVinLaoPDR #GenderEquality #womenempowerment
#16DaysOfActivismAgainstGenderBasedViolence #25November2021
@UNDPLaoPDR @koica.laos

25 November

25 November 2